سبک‌زندگی - اخبار کلی
اخبار کلی
چرا رابطه ما با زندگی‌مان عموماً تیره است و این تیرگی از کجا می‌آید؟
من در ترافیک ایستاده‌ام و جلوی من خودرویی است که یک و نیم میلیارد می‌ارزد. خودروی من، اما بیشتر از ۲۰ میلیون نمی‌ارزد. وقتی چشم من این صحنه را می‌بیند، اینجا یک واقعیت وجود دارد یا چند واقعیت؟ یک واقعیت بیشتر وجود ندارد. دو ماشین کنار هم قرار گرفته‌اند، همین! اما چرا من در اینجا یک نوع دودستگی در خودم حس می‌کنم، چون دست به مقایسه می‌زنم
مغلوب فریب‌ها و پندار‌های ذهنی نشویم
به تعبیر مولانا: تو مبین که بر درختی یا به چاه / تو مرا بین که منم مفتاح راه. انسان مؤمن چنین می‌اندیشد که موقعیت‌های زندگی نیست که سرنوشت او را تعیین می‌کند بنابراین نگاه نمی‌کند که بر فراز است یا فرود، نگاه نمی‌کند به اینکه در چاه است یا در کاخ، بلکه می‌داند که در هر صورت مفتاح و کلید در دست خداوند است
صبورانه رانندگی و بدون تنش زندگی کنیم
راننده‌ای را در نظر بگیرید که با دیدن اقوام خویش در آن سر خیابان، دستان مبارک خود را روی بوق قرار می‌دهد و پشت سر هم و گاهی با ریتم خاصی تمامی تلاش خود را برای متوجه ساختن آنان می‌کند.
نقش صبر در تحمل دشواری‌ها و گذر از مشکلات
دیدمان به مشکلات و مصیبت‌ها را عوض کنیم؛ انسان اگر هدفش را بداند و در مسیر هدفش حرکت کند مشکلاتی هم که برایش پیش می‌آید را تحمل می‌کند. انسانی که دیدش به مصیبت عوض شد و آن را وسیله‌ای برای رسیدن به کمال دانست تسلیم و راضی می‌شود
مهربانی بر همه چیز غلبه می‌کند
هیچ گونه ژن و ساختار زیستی خاصی برای بروز پرخاشگری و خشونت و تجاوز در انسان وجود ندارد و حصول امنیت و آرامش و صلح بر اساس اصول علمی امکان‌پذیر است. اساسی‌ترین اقدام به منظور پیشگیری و کنترل پرخاشگری، ایجاد و تقویت این باور مهم است که پرخاشگری امری غیر قابل اجتناب نبوده و تحت تأثیر هرگونه عاملی، حتی عوامل زیستی، قابل کنترل است
همکلامی با نسرین صمصامی، قصه‌نویس و قصه‌گوی کود‌کان د‌رباره ابعاد تربیتی قصه‌گویی
قصه‌گویی، شأن و جایگاه بسیار بالایی د ارد و والد ین نباید د ر تربیت کود کان خود آن را ناد ید ه بگیرند. صمیمت و گرمی و جذابیتی که د ر قصه گفتن والد ین برای بچه‌ها هست با هیچ چیز د یگری برای بچه‌ها برابری نمی‌کند. والد ین این فرصت ناب را د ر تربیت بچه‌ها از د ست ند هند. فراموش نکنیم که همه چیز د ر د نیای قصه‌ها بر ذهن و د ل کود ک می‌نشیند
همبازی شد‌ن با بچه‌ها خانه را گرم می‌کند
همه ما لذت و شور و هیجان بعد از یک بازی خوب را چشید‌ه‌ایم، انرژی‌ای که برای انجام یک بازی پر از تحرک گذاشته‌ایم و سرحالی بعد از آن را مزه مزه کرد‌ه‌ایم. قطعاً بازی یکی از ابزار‌های ارتباطی با یکد‌یگر است.
نگرشی عملی به شیوه‌های تربیت فرزند‌ان
د‌ر تمام امور زند‌گی اعتد‌ال نقشی مؤثر د‌ر زند‌گی افراد ایفا می‌کند، فرزند‌پروری هم د‌ر قالب این قاعد‌ه قرار می‌گیرد؛ لذا د‌ر مسیر تربیت، والد‌ین می‌بایست تعاد‌ل را حفظ کنند و از روش‌هایی که سبب استفاد‌ه از تنبیه یا منجر به لوس شد‌ن فرزند‌ان می‌شود، پرهیز کنند
خانواده ایرانی قربانی تناقض‌ها نمایش‌های دروغین و تبلیغات بیمار است
از طرفی توجه کنیم که ما فاقد فرهنگ صراحت در جامعه هستیم و چرا فاقد فرهنگ صراحت هستیم به دلیل اینکه یاد نگرفته‌ایم با هم گفت‌وگو کنیم و گوشی برای شنیدن استدلال‌های همدیگر داشته باشیم و، چون این امر را از قبل می‌دانیم می‌گوییم بی‌فایده است
نسخه‌ای برای تغییر، فارغ از بهانه‌تراشی
پیله بستن دور خود کار سختی است بنابراین سعی می‌کنیم به دیگران پیله کنیم. آدمیزاد دوست دارد دیگران را زیر نظر بگیرد، اما نمی‌خواهد خودش را زیر چشم داشته باشد