خادم: آينده كشتي متكي به تك ستاره‌ها نخواهد بود
بحث پشتوانه‌سازي و استعداديابي در كشتي از زماني كه خادم هدايت گوش شكسته‌ها را در فدراسيون قبول كرد، همواره يكي از اقدامات مهم و تأثير‌گذار بوده است.
اعلام موافقت مشروط محمد بنا براي بازگشت
جلسه مهم فدراسيون كشتي براي فرنگي‌كاران
تكليف تيم ملي كشتي فرنگي فردا مشخص مي‌شود. فرنگي‌كاران ايراني در مسابقات جهاني امريكا نتوانستند مقامي بهتر از چهارمي كسب كنند.
۴