برخورداری 700 روستای گلستان از اینترنت
کد خبر: 906657
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003nrV
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۶
اداره کل مخابرات گلستان
شهمرادی مدیر مخابرات گلستان از برخورداری 700 روستای گلستان از اینترنت خبر داد

مدیرمخابرات منطقه گلستان درجمع نمازگزاران مینودشتی،ضمن گرامیداشت یادونام شهدای انقلاب اسلامی،شهدای جنگ تحمیلی ومدافع حرم وهمچنین روح بلندحضرت امام(ره) خطاب به نمازگزاران شهرستان مینودشت گفت: شهرستان مینودشت،به عنوان زادگاه بنده،شهری پرآوازه دراستان محسوب میشود.

وی افزود: 27 اردبیهشت ماه،روزجهانی مخابرات وجامعه اطلاعاتی  نامگذاری  شده وهمه ساله به این مناسبت،ازسوی اتحادیه بین المللی مخابرات شعاری را دراین راستا نامگذاری وعنوان می نمایند.

"شهمرادی" تصریح کرد: شعارامسال روزجهانی مخابرات، "فراهم سازی امکان استفاده مثبت ازهوش مصنوعی برای همه" نامگذاری شده است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان به اهمیت حوزهICT (فناوری اطلاعات وارتباطات) اشاره کردوگفت: امروزه حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات درهمه ابعاد زندگی بشریت نقش به سزایی داردومیتوان گفت کهICT،پیشران توسعه درهمه  جوامع بشری بوده است.

و ی افزود: امروزبدون ارتباطات واطلاعات یا بگوییم بدون مخابرات،به جرات میتوان ادعاکردکه همه ابعادزندگی بشریت مختل خواهدشد.

"شهمرادی" تصریح کرد: تصورآنکه یکروزی راکنیدکه همه وسایل ارتباطی قطع شود؛چه اتفاقی روی می دهد. مراودات،معاملات،تعاملات بین انسانها،حوزه ها،شرکتهاو ... قطعا دچارمعضل خواهدشد.

مدیرمخابرات منطقه گلستان عنوان کرد: امروزنقش،ICTدرتولیدواشتغال برکسی پوشیده نیست وامروزه معضل اشتغال،به عنوان بزرگترین معضل   جامعه محسوب میشود،به ادعای ما،یکی ازحوزه هایی که میتوانددرحل معضل بیکاری واشتغال کشورنقش به سزایی داشته باشد،حوزهICTاست.

وی افزود: بسیاری ازمشاغلی که به سرمایه گذاری بالایی نیازندارند،درحوزه فناوری اطلاعات وارتباطات وجودداردودرهمین استان ماقدمهای بسیارخوبی دراین راستابرداشته شده است.

"شهمرادی" اظهارکرد: خدمات الکترونیکی متنوعی امروزه به مردم درحال ارائه شدن است که نیازبه مراجعات حضوری وهزینه های بالانیست. زمانی بودکه مردم برای پرداخت قبوض خودواهمه داشتندکه قبوض خودرابه صورت الکترونیکی پرداخت کننداماامروزه بسیاری ازکارهای مردم ازطریق خدمات الکترونیکی درحال انجام است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان گفت:  ابعادخدمات الکترونیکی ازسلامت الکترونیکی،تجارت الکترونیکی،کسب وکارهای الکترونیکی امروزدربین مردم وشرکتهاوحتیجوامع امروزی،خوشبختانه روزبه روزجای خودراپیداکرده است.

وی افزود: فناوریهای حوزهICTروزبه روزدرحال تحول هست ودردودهه گذشته،حوزهICTرشدقابل توجه ای راسپری کرده است.

"شهمرادی" تصریح کرد: اولین موج حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات اینترنت بوده است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان اظهارکرد: موج دوم،اینترنت همراه بود،هرچندتلفن همراه خودبه تنهایی موجی راایجادکرده است اما ارائه اینترنت همراه موج بسیارعظیمی رابه وجودآورد.

وی افزود: موج سوم،اینترنت اشیاء بوده است

بااین فناوری تمام اشیایی که دراختیارانسان هست به شبکه اینترنت متصل میشود

"شهمرادی" تصریح کرد: خوشبختانه ماهم دراین راستاقدمهای بسیارخوبی برداشتیم وانشاالله نتایج اینکاربزرگ را اعلام خواهیم کرد.

مدیرمخابرات منطقه گلستان اظهارکرد: درچندسال آینده هوش مصنوعی به عنوان چهارمین رکن توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات موج افرینی خواهدکرد

شرکت مخابرات ایران درراستای تامین زیرساختهای موردنیازقدمهای اساسی وزیربنایی برداشته است

وی افزود: درحال حاضردرسطح استان، 625 هزارمشترک تلفن ثابت داریم ویک میلیون وچهارصدوهفتادهزارمشترک همراه اول دراستان گلستان وجوددارد و باحتساب اپراتورهای رقیب مادراستان،بالغ بردومیلیون وپانصدسیمکارت درسطح استان دراختیارمردم قرارداده شده است که باتوجه به جمعیت استان که بالغ بریک میلیون وهشتصدهزارنفرمیباشد،براساس امارها،هرگلستانی دارای بیش ازیک سیمکارت تلفن همراه است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان اظهارکرد:  بیش از 95 درصدمشترکین استان گلستان؛درحال حاضریا اینترنت ثابت یا اینترنت همراه دارند.

وی گفت: هفتصدروستا ازیک هزارروستای استان گلستان،ازاینترنت برخوردارهستند،وتمامی شهرهاوجاده های اصلی استان وبسیاری ازجاده های فرعی استان،تحت پوشش اینترنت همراه هستند.

 

"شهمرادی" تصریح کرد: سرمایه گذاری های کلانی طی دوسال گذشته به منظورتوسعه زیرساختهای مخابراتی استان صورت گرفته است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان بابیان این مطلب که بیش ازپانصدسایت 3Gو 4Gدرنقاط مختلف استان فعال می باشد،عنوان کرد: درحوزه اینترنت ثابت،درنقاط مختلف استان،رشدقابل توجهی راداشته ایم.

وی گفت: یکی ازکاربسیارمهمی که درحوزه فیبرنوری انجام داده ایم،بردن فیبرهای نوری به درب منازل مردم،مراکزتجاری وبنگاههابوده است.

شهمرادی تصریح کرد:تکنولوژی تلفن ثابت به زودی باتکمیل اجرای پروژهIMS/NGNدگرگون خواهدشد.

مدیرمخابرات منطقه گلستان گفت:: درانتخابات اخیر،بیش از 99 درصدشعب اخذرای درنقاط مختلف استان امکان انتخابات اینترنتی وجودداشته است واستان گلستان به عنوان استان پیشرودراین عرصه بوده است.

وی افزود: درطی دوسال گذشته عناوین و رتبه های  متعددی درسطح کشورراکسب نمودیم که این امرنتیجه تلاش کارکنان وپرسنل خدوم مخابرات منطقه گلستان می باشد.

"شهمرادی" تصریح کرد: خداوندمتعال این همه فناوری رادراختیاربنده های خودقرارداده است وروزبه روزبه این فناوریها افزوده میشود.

مدیرعامل مخابرات منطقه گلستان گفت: بایداین سوال راکردکه فلسفه وجوداین فناوریهاچیست وبه نظرمن فناوریهای حوزهICTبایدبه تعالی انسان کمک کندومردم فرصت بیشترپرداختن به کارهای اساسی راپیداکنند. ازهزینه ووقت صرفه جویی شودولی طبق اماراین امربرعکس میباشد.

"شهمرادی" تصریح کرد: تولید محتوای داخلی درسال حمایت ازکالای ایرانی یکی ازمصداقهای آن استفاده ازپیام رسانهای داخلی است که مردم ومتدینین به این امرحساسیت به خرج دهند.

وی درپایان ازهمه نمازگذاران ومردم ولایتمدارشهرستان مینودشت به خصوص امام جمعه این شهرستان تقدیروتشکرکرد.

امام جمعه مینودشت نیزدرخطبه های نمازجمعه این شهرستان ضمن خوش آمدگویی به مدیرمخابرات منطقه گلستان،ازخدمات وتلاشهای شبانه روزی ایشان وپرسنل مخابرات  منطقه گلستان درعرصه فناوری اطلاعات وارتباطات تشکروقدردانی به عمل آورد.

مدیرمخابرات منطقه گلستان درجمع نمازگزاران مینودشتی،ضمن گرامیداشت یادونام شهدای انقلاب اسلامی،شهدای جنگ تحمیلی ومدافع حرم وهمچنین روح بلندحضرت امام(ره) خطاب به نمازگزاران شهرستان مینودشت گفت: شهرستان مینودشت،به عنوان زادگاه بنده،شهری پرآوازه دراستان محسوب میشود.

وی افزود: هفته آینده 27 اردبیهشت ماه،روزجهانی مخابرات وجامعه اطلاعاتی  نامگذاری  شده وهمه ساله به این مناسبت،ازسوی اتحادیه بین المللی مخابرات شعاری را دراین راستا نامگذاری وعنوان می نمایند.

"شهمرادی" تصریح کرد: شعارامسال روزجهانی مخابرات، "فراهم سازی امکان استفاده مثبت ازهوش مصنوعی برای همه" نامگذاری شده است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان به اهمیت حوزهICT (فناوری اطلاعات وارتباطات) اشاره کردوگفت: امروزه حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات درهمه ابعاد زندگی بشریت نقش به سزایی داردومیتوان گفت کهICT،پیشران توسعه درهمه  جوامع بشری بوده است.

و ی افزود: امروزبدون ارتباطات واطلاعات یا بگوییم بدون مخابرات،به جرات میتوان ادعاکردکه همه ابعادزندگی بشریت مختل خواهدشد.

"شهمرادی" تصریح کرد: تصورآنکه یکروزی راکنیدکه همه وسایل ارتباطی قطع شود؛چه اتفاقی روی می دهد. مراودات،معاملات،تعاملات بین انسانها،حوزه ها،شرکتهاو ... قطعا دچارمعضل خواهدشد.

مدیرمخابرات منطقه گلستان عنوان کرد: امروزنقش،ICTدرتولیدواشتغال برکسی پوشیده نیست وامروزه معضل اشتغال،به عنوان بزرگترین معضل   جامعه محسوب میشود،به ادعای ما،یکی ازحوزه هایی که میتوانددرحل معضل بیکاری واشتغال کشورنقش به سزایی داشته باشد،حوزهICTاست.

وی افزود: بسیاری ازمشاغلی که به سرمایه گذاری بالایی نیازندارند،درحوزه فناوری اطلاعات وارتباطات وجودداردودرهمین استان ماقدمهای بسیارخوبی دراین راستابرداشته شده است.

"شهمرادی" اظهارکرد: خدمات الکترونیکی متنوعی امروزه به مردم درحال ارائه شدن است که نیازبه مراجعات حضوری وهزینه های بالانیست. زمانی بودکه مردم برای پرداخت قبوض خودواهمه داشتندکه قبوض خودرابه صورت الکترونیکی پرداخت کننداماامروزه بسیاری ازکارهای مردم ازطریق خدمات الکترونیکی درحال انجام است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان گفت:  ابعادخدمات الکترونیکی ازسلامت الکترونیکی،تجارت الکترونیکی،کسب وکارهای الکترونیکی امروزدربین مردم وشرکتهاوحتیجوامع امروزی،خوشبختانه روزبه روزجای خودراپیداکرده است.

وی افزود: فناوریهای حوزهICTروزبه روزدرحال تحول هست ودردودهه گذشته،حوزهICTرشدقابل توجه ای راسپری کرده است.

"شهمرادی" تصریح کرد: اولین موج حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات اینترنت بوده است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان اظهارکرد: موج دوم،اینترنت همراه بود،هرچندتلفن همراه خودبه تنهایی موجی راایجادکرده است اما ارائه اینترنت همراه موج بسیارعظیمی رابه وجودآورد.

وی افزود: موج سوم،اینترنت اشیاء بوده است

بااین فناوری تمام اشیایی که دراختیارانسان هست به شبکه اینترنت متصل میشود

"شهمرادی" تصریح کرد: خوشبختانه ماهم دراین راستاقدمهای بسیارخوبی برداشتیم وانشاالله نتایج اینکاربزرگ را اعلام خواهیم کرد.

مدیرمخابرات منطقه گلستان اظهارکرد: درچندسال آینده هوش مصنوعی به عنوان چهارمین رکن توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات موج افرینی خواهدکرد

شرکت مخابرات ایران درراستای تامین زیرساختهای موردنیازقدمهای اساسی وزیربنایی برداشته است

وی افزود: درحال حاضردرسطح استان، 625 هزارمشترک تلفن ثابت داریم ویک میلیون وچهارصدوهفتادهزارمشترک همراه اول دراستان گلستان وجوددارد و باحتساب اپراتورهای رقیب مادراستان،بالغ بردومیلیون وپانصدسیمکارت درسطح استان دراختیارمردم قرارداده شده است که باتوجه به جمعیت استان که بالغ بریک میلیون وهشتصدهزارنفرمیباشد،براساس امارها،هرگلستانی دارای بیش ازیک سیمکارت تلفن همراه است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان اظهارکرد:  بیش از 95 درصدمشترکین استان گلستان؛درحال حاضریا اینترنت ثابت یا اینترنت همراه دارند.

وی گفت: هفتصدروستا ازیک هزارروستای استان گلستان،ازاینترنت برخوردارهستند،وتمامی شهرهاوجاده های اصلی استان وبسیاری ازجاده های فرعی استان،تحت پوشش اینترنت همراه هستند.

 

"شهمرادی" تصریح کرد: سرمایه گذاری های کلانی طی دوسال گذشته به منظورتوسعه زیرساختهای مخابراتی استان صورت گرفته است.

مدیرمخابرات منطقه گلستان بابیان این مطلب که بیش ازپانصدسایت 3Gو 4Gدرنقاط مختلف استان فعال می باشد،عنوان کرد: درحوزه اینترنت ثابت،درنقاط مختلف استان،رشدقابل توجهی راداشته ایم.

وی گفت: یکی ازکاربسیارمهمی که درحوزه فیبرنوری انجام داده ایم،بردن فیبرهای نوری به درب منازل مردم،مراکزتجاری وبنگاههابوده است.

شهمرادی تصریح کرد:تکنولوژی تلفن ثابت به زودی باتکمیل اجرای پروژهIMS/NGNدگرگون خواهدشد.

مدیرمخابرات منطقه گلستان گفت:: درانتخابات اخیر،بیش از 99 درصدشعب اخذرای درنقاط مختلف استان امکان انتخابات اینترنتی وجودداشته است واستان گلستان به عنوان استان پیشرودراین عرصه بوده است.

وی افزود: درطی دوسال گذشته عناوین و رتبه های  متعددی درسطح کشورراکسب نمودیم که این امرنتیجه تلاش کارکنان وپرسنل خدوم مخابرات منطقه گلستان می باشد.

"شهمرادی" تصریح کرد: خداوندمتعال این همه فناوری رادراختیاربنده های خودقرارداده است وروزبه روزبه این فناوریها افزوده میشود.

مدیرعامل مخابرات منطقه گلستان گفت: بایداین سوال راکردکه فلسفه وجوداین فناوریهاچیست وبه نظرمن فناوریهای حوزهICTبایدبه تعالی انسان کمک کندومردم فرصت بیشترپرداختن به کارهای اساسی راپیداکنند. ازهزینه ووقت صرفه جویی شودولی طبق اماراین امربرعکس میباشد.

"شهمرادی" تصریح کرد: تولید محتوای داخلی درسال حمایت ازکالای ایرانی یکی ازمصداقهای آن استفاده ازپیام رسانهای داخلی است که مردم ومتدینین به این امرحساسیت به خرج دهند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین عناوین
آخرین اخبار