بدون شرح!
بدون شرح!
بدون شرح!
بدون شرح!
بدون شرح!
بدون شرح!
بدون شرح!
بدون شرح!
بدون شرح!
نوبخت: مگر دولت اجازه می‌دهد مردم زیر فشار تورم زندگی کنند؟
۱۱