بحث پشتوانه‌سازي و استعداديابي در كشتي از زماني كه خادم هدايت گوش شكسته‌ها را در فدراسيون قبول كرد، همواره يكي از اقدامات مهم و تأثير‌گذار بوده است.
تكليف تيم ملي كشتي فرنگي فردا مشخص مي‌شود. فرنگي‌كاران ايراني در مسابقات جهاني امريكا نتوانستند مقامي بهتر از چهارمي كسب كنند.
سهراب مسابقات جهاني و المپيك را از دست مي‌دهد!
ديروز رئيس فدراسيون وزنه‌برداري و سرمربي تيم ملي وزنه‌برداري طي نشستي پاسخگوي سؤالات خبرنگاران بودند.
۶