سومي ايران در كاراته قهرماني آسيا
تلاش كاراته‌كاران براي تكرار قهرماني در آسيا
۵