علل ناكامي كاراته ريشه‌يابي شود
تيم‌ملي كاراته ايران اين توانايي را داشت كه در مسابقات قهرماني آسيا عملكرد بهتري داشته باشد اما متأسفانه انتظارات برآورده نشد.
۴