هفتمین روز نمایشگاه مطبوعات -۱
ششمین روز نمایشگاه مطبوعات - ۲
ششمین روز نمایشگاه مطبوعات - ۱
پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات - ۲
پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات - ۱
چهارمین روز نمایشگاه مطبوعات - ۲
چهارمین روز نمایشگاه مطبوعات - ۱
سومین روز نمایشگاه مطبوعات
افتتاحيه بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات
دومین روز نمایشگاه مطبوعات
۷